Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online Psycholoog Nederland 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van Online Psycholoog Nederland. Bij akkoord gaan met deze voorwaarden gaat cliënt een overeenkomst aan met Online Psycholoog Nederland waarbij de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing zijn: 

1: De opdracht
1.1 De cliënt neemt deel aan een behandeling van Online Psycholoog Nederland en maakt gebruik van de diensten van Online Psycholoog Nederland.
1.2 Online Psycholoog Nederland aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de behandeling. Online Psycholoog Nederland doet daarvoor wat van een redelijk handelende psycholoog verwacht mag worden. Dat houdt onder meer in dat deze een dossier dient bij te houden.
1.3 Online Psycholoog Nederland staat niet in dienstbetrekking of gezagsverhouding tot de cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger en voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit, zonder toezicht of leiding. De cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger geeft Online Psycholoog Nederland alle informatie die nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

2: De vergoeding 
2.1 In geval van een reguliere behandeling bedraagt het honorarium €92,- voor een 
intakegesprek (deze duurt 60 minuten) en €69,- per behandelsessie (deze duren 45 minuten). Dit is Btw-vrij.  
2.2 In geval van werkgerelateerde coaching bedraagt het honorarium €92,- voor een
intakegesprek (deze duurt 60 minuten) en €69,- per behandelsessie (deze duren 45 minuten). Dit is exclusief Btw en is vaak fiscaal aftrekbaar. 

3: De betaling
3.1 Facturering vindt plaats op maandelijkse basis..
3.2 De factuur heeft een betalingstermijn van 14 dagen. De kosten die ontstaan als 
gevolg van te late betaling zijn voor rekening van de cliënt. 

4: Aansprakelijkheid 
4.1 Online Psycholoog Nederland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende 
zorg. 
4.2 De psychologen van Online Psycholoog Nederland zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

4: Gegevensuitwisseling 
4.1 Online Psycholoog Nederland heeft een geheimhoudingsplicht en mag de gegevens voortkomende uit de behandeling niet zonder toestemming van de cliënt uitwisselen met derden. 
4.2 In de privacyverklaring van Online Psycholoog Nederland, wordt uitgelegd hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan.

5: Klachtenregeling 
5.1 Als de cliënt ontevreden is, dan zal de cliënt hierover in gesprek gaan met Online Psycholoog Nederland.
5.2 Als dat gesprek niet tot een oplossing leidt, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de 
geschilleninstantie waarbij de psycholoog van Online Psycholoog Nederland zich heeft aangesloten. 

6: Duur overeenkomst, verhindering en opzegging 
6.1 De duur van de onderhavige overeenkomst is gelijk aan de duur van coaching, psychische zorg, mediation, trainingen of onderzoeken/assessments.
6.2 In het geval de psycholoog van Online Psycholoog Nederland verhinderd is voor de 
werkzaamheden zal dit worden gemeld aan de cliënt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger. Online Psycholoog Nederland zal met de cliënt in overleg gaan over eventueel te leveren inspanning door Online Psycholoog Nederland om vervanging te regelen. Online Psycholoog Nederland heeft geen verplichting vervanging te regelen. 
6.3 In het geval de cliënt verhinderd is, dient dit minimaal 24 uur van te voren worden 
gemeld. Bij een latere annulering of no-show behoudt Online Psycholoog Nederland zich het recht voor om de sessiekosten alsnog in rekening te brengen.
6.4 In het geval van overlijden, faillissement van de cliënt of Online Psycholoog Nederland 
of een surseance van betaling van de cliënt eindigt deze overeenkomst van rechtswege. 

Aanmelden voor een intakegesprek

Wil je direct beginnen met het aanpakken van je klachten, meld je dan hier aan!

Aanmelden voor een intakegesprek