Privacyverklaring

Online Psycholoog Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

info@onlinepsycholoognederland.nl

www.onlinepsycholoognederland.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Online Psycholoog Nederland verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Online Psycholoog Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- geestelijke gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@onlinepsycholoognederland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Online Psycholoog Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Online Psycholoog Nederland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

 

- Voor- en achternaam - 12 maanden na laatste moment van contact 

E-mailadres - 12 maanden na laatste moment van contact –

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in het contactformulier, per mail of via overige correspondentie -12maanden na laatste moment van contact

 

Deze data wordt 12 maanden bewaard, omdat een cliënt mogelijk na een aantal maanden weer contact zoekt.  Het is dan in cliënts belang en prettig voor de behandelaar van Online Psycholoog Nederland om over deze gegevens te beschikken.

 

Medisch dossier

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden. De hoofdregel is dat uw medisch dossier minimaal 15 jaar moet worden bewaard na het einde van de behandelingsovereenkomst. Dit is bepaald in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Online Psycholoog Nederland verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Online Psycholoog Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Online Psycholoog Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Online Psycholoog Nederland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@onlinepsycholoognederland.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Online Psycholoog Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Online Psycholoog Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@onlinepsycholoognederland.nl

 

 

 

 

 

 

Aanmelden voor een intakegesprek

Wil je direct beginnen met het aanpakken van je klachten, meld je dan hier aan!

Aanmelden voor een intakegesprek